Algemene Voorwaarden van Créafloor
Créafloor is een bedrijf dat zich richt op het geven van adviezen inzake woninginrichting, alsmede het leveren en plaatsen van raamdecoratie en zonwering. Créafloor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 17131227
Toepasselijkheid en definities
1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aanbiedingen van Créafloor ontvangt, of met Créafloor overeenkomsten sluit
het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden inclusief eventueel ontwerp en/of leveringen.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Créafloor opgestelde aanbiedingen en tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
3. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.
4. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij Créafloor de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
5. In geval een of meerdere bepalingen uit deze Algemene voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn of worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
6. Het door de opdrachtgever vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Créafloor als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de opdrachtgever worden gehanteerd, totdat de wederpartij schriftelijk zijn nieuwe adres aan Créafloor heeft medegedeeld.

Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen binden Créafloor niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling of opdracht. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de opdrachtgever, heeft Créafloor het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) met opgaven door Créafloor van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Créafloor kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie- en schrijffouten in aanbiedingen, offertes, prospects, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Créafloor, binden Créafloor niet.
3. Créafloor behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de door haar verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven eigendom van Créafloor en mogen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Créafloor, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.
4. Créafloor is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Overeenkomsten
1. Indien het aanbod van Créafloor wordt aanvaard, dan komt een overeenkomst slechts tot stand indien en voor zover Créafloor deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.
2. Créafloor kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Créafloor is gerechtigd om voor de uitvoering van het werk derden in te schakelen. Op de uitvoering van het werk door derden zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
2. De opdrachtgever is jegens Créafloor verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Créafloor en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Créafloor tijdig kan beschikken over de door haar voor het werk benodigde gegevens. De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Créafloor behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door Créafloor daarvan geen vertraging ondervindt.
5. Indien de aanvang en/of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is dient de daaruit voortvloeiende schade voor Créafloor, door de opdrachtgever te worden vergoed.
6. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel door hem zijn voorgeschreven of bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet tijdige levering van bedoelde zaken.
7. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door of namens hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
8. De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd.

Kostenverhogende omstandigheden
1. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient Créafloor de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
2. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Créafloor worden verrekend als meerwerk.

Prijzen
1. Bij wijziging van de factoren waarop de prijzen van Créafloor zijn gebaseerd, heeft Créafloor het recht na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst de aangeboden prijzen te verhogen. Indien Créafloor de aangeboden prijzen verhoogt binnen een termijn van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Oplevering
1. Een door Créafloor opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Créafloor verstrekte gegevens. De levertijd zal door Créafloor mogelijk in acht worden genomen.
2. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer gelden als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Bij overschrijding van de levertijd heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding terzake.
4. Indien de levertijd met meer dan 60 dagen wordt overschreden, dient de opdrachtgever Créafloor schriftelijk in gebreke te stellen en Créafloor een redelijke termijn voor nakoming te stellen.
5. Créafloor is gerechtigd in gedeelten te presteren.
6. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
-hetzij wanneer Créafloor aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
-hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Créafloor schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
-hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming
van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
31. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
32. Oplevering ontslaat Créafloor van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
33. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Créafloor naar de opdrachtgever.

Aflevering van artikelen ten behoeve van het werk
1. Indien de opdrachtgever de door Créafloor ten behoeve van het werk bestelde artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Créafloor is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de aan de opdrachtgever afgeleverde artikelen gaat pas over op de opdrachtgever, nadat deze al hetgeen hij terzake van het werk inclusief de afgeleverde of af te leveren artikelen aan Créafloor is verschuldigd of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten.

Betaling
1. Tenzij anders wordt aangegeven, dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na de datum van de factuur. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij vanaf de vervaldatum van de factuur in gebreke, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
2. Créafloor is gerechtigd vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te berekenen, alsmede de terzake van de inning gemaakte buitengerechtelijke kosten welke minimaal 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van 100,-- euro. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer Créafloor zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

Garantie
1. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Créafloor zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen 12 maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.
2. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Créafloor of door of namens de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge artikel 17 t/m 20.
3. Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 38 te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever Créafloor:
- onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
-aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel indien en voor zover het ontwerp voor het werk van Créafloor afkomstig is, het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Créafloor.
-alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Créafloor is nimmer aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van tekeningen en/of technische gegevens die door derden zijn vervaardigd, ongeacht of deze tekeningen en/of gegevens door de opdrachtgever zijn verstrekt.
Créafloor is niet aansprakelijk voor verlies, molest, diefstal of beschadiging van alle zaken, zoals materialen, halffabrikaten en machines, die door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren.
De opdrachtgever vrijwaart Créafloor voor aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de in de artikelen 41 en 42 genoemde zaken.
Aansprakelijkheid vóór de oplevering
Créafloor herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 20.
Créafloor is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van de schuld van de Créafloor of van de door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien Créafloor werkzaamheden verricht ter vervulling van haar garantieverplichting.
Aansprakelijkheid na de oplevering: Créafloor niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van de in de artikelen 38 t/m 40 omschreven garantieverplichting.
Créafloor is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 38 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

Omvang van de schadevergoeding
1. Indien Créafloor ingevolge de artikelen 45 en 48 gehouden is schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
2. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, is Créafloor nimmer aansprakelijk.
3. De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Créafloor.
4. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt, kenbaar is gemaakt.
5. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens Créafloor ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd.

Overmacht
1. Indien Créafloor door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, is Créafloor bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Créafloor gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
2. Onder overmacht van Créafloor wordt verstaan elke van de wil van Créafloor onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Créafloor kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ondermeer gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of het niet voldoen door leveranciers van Créafloor aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.